APLIKACJA MOBILNA
Aplikacja mobilna  t w o j a M E T A  stanowi doskonałe uzupełnienie programu umożliwiając wgląd w najważniejsze informacje dotyczące najmu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - m.in. telefonów komórkowych. Przeznaczona jest dla najemców, oferując kontrolę podstawowych danych związanych z rozliczeniem wynajmowanego mieszkania - wysokości opłat bieżących, salda, historii rozliczeń itp.

Niniejszy opis stanowi instrukcję instalacji i obsługi aplikacji. Wszystkie poniżej zamieszczone zrzuty ekranu telefonu i uwagi dotyczące czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji odnoszą się do urządzenia wyposażonego w system operacyjny Android i przeglądarkę Chrome - niemniej jednak, nie powinny w sposób istotny różnić się dla urządzeń wyposażonych w inne oprogramowanie.
spis treści:
II. OBSŁUGA
Pracę z programem rozpoczyna wyświetlenie okna startowego, po którym automatycznie wczytywany jest formularz logowania. W zależności od tego w jakim trybie działa program formularz ten może różnić się.
rys. 1 - ekran startowy
Więcej informacji o trybach pracy programu uzyskasz w rozdziale III. BEZPIECZEŃSTWO [ przejdź ]. Logowanie jest niezbędnym elementem pracy z programem - nie istnieje żadna inna forma zaufanego dostępu do informacji.
W przypadku, gdy formularz logowania wygląda tak, jak to zostało przedstawione na rys. 2 logowanie polega na podaniu numeru PIN. Dostęp do danych możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy użytkownik uprzednio zdefiniował ten numer na swoim koncie - za pośrednictwem serwisu internetowego.
rys. 2 - ekran logowania
Numer PIN składa się z 4 cyfr (od 0 do 9). Wprowadzanie odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej kombinacji cyfr, przy czym w każdym momencie mogą być zastosowane poprawki poprzez wycofanie ostatniego, dokonanego wyboru. Służy do tego "klawisz" znajdujący się po prawej, dolnej stronie klawiatury ekranowej. Użytkownicy logujący się do mobilnej wersji serwisu za pomocą komputera mogą wprowadzić numer PIN posługując się fizyczną klawiaturą (w tym klawiszem 'Backspace') - pod warunkiem, że fokus ustawiony jest na obszarze roboczym przeglądarki. Potwierdzenie wprowadzenia kolejnych cyfr numeru stanowią pojawiające się w polu nad klawiaturą ekranową znaki "gwiazdek" - po jednej dla każdej wprowadzonej cyfry. Podany PIN wymaga zatwierdzenia - przyciskiem 'OK' (klawiszem 'Enter' w przypadku posługiwania się fizyczną klawiaturą). Przesyłanie danych uwierzytelniających na serwer sygnalizowane jest animacją i komunikatem 'Czekaj, trwa ładowanie ...'. Odrzucenie przekazanych danych przez serwer powoduje wyłączenie animacji i ponowne wyświetlenie komunikatu 'Podaj PIN, aby się zalogować ...'. W niektórych jednak sytuacjach - zależne jest to od trybu pracy programu - odrzuceniu danych może towarzyszyć zmiana formularza logowania na przedstawiony na rys. 3.
Gdy wystąpi wyżej opisywany przypadek użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie przy pomocy loginu (którym jest zarejestrowany w systemie adres e‑mail) i hasła. Wygląd formularza logowania prezentuje rys. 3.
rys. 3 - ekran logowania
Jeżeli dane wprowadzone do formularza będą w nieprawidłowym formacie, wówczas program zasygnalizuje błąd natychmiast - bez przekazywania ich do serwera. Stanie się tak, gdy:

1. jako adres e‑mail wprowadzony zostanie
a. przed znakiem '@' - ciąg znaków innych, niż zawierający małe litery (bez polskich znaków), cyfry, podkreślnik, kropkę, myślnik
b. po znaku '@' - ciąg znaków innych, niż zawierający małe litery (bez polskich znaków), cyfry, kropkę, myślnik, przy czym człon po ostatniej kropce powinien składać się z 2‑4 małych liter (bez polskich znaków).
c. ciąg znaków o długości przekraczjącej 50 znaków
2. jako hasło wprowadzony zostanie
a. ciąg znaków innych, niż zawierający małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry
b. ciąg znaków o długości mniejszej, niż 6 lub większej, niż 16 znaków

Wprowadzone dane logowania wymagają zatwierdzenia - przyciskiem 'OK' (klawiszem 'Enter' w przypadku posługiwania się fizyczną klawiaturą). Podobnie, jak we wcześniej opisywanej sytuacji tak i tu przesyłanie danych uwierzytelniających na serwer sygnalizowane jest animacją i komunikatem 'Czekaj, trwa ładowanie ...'. Odrzucenie przekazanych danych przez serwer powoduje wyłączenie animacji i ponowne wyświetlenie komunikatu 'Podaj dane logowania ...'.
Po zalogowaniu wyświetlany jest ekran podsumowania rozliczeń najmu. Jego przykładowy wygląd przedstawia rys. 4. Prezentowane są na nim podstawowe informacje obrazujące aktualny stan rozrachunków z wynajmującym - wysokość bieżącego salda i suma kwot najbliższych płatności - oraz data najbliższej płatności, adres nieruchomości (tytuł rozliczeń), numer konta bankowego do wpłat. Poszczególne pozycje wyświetlanego ekranu oznaczają:

rys. 4 - ekran podsumowania
adres (tytuł rozliczeń) - zdefiniowaną przez wynajmującego nazwę tytułu rozliczeń, najczęściej adres wynajmowanej nieruchomości

saldo bieżące - aktualną wartość rozrachunków z wynajmującym z tytułu najmu nieruchomości, gdzie kwota dodatnia określa wysokość nadpłaty, a ujemna (wyświetlana w kolorze czerwonym) - zaległości

data najbliższej płatności - dzień, na który przypada płatność pierwszego, przyszłego, wprowadzonego do systemu przez wynajmującego zobowiązania

suma kwot najbliższych płatności - sumę przyszłych, wprowadzonych do systemu przez wynajmującego zobowiązań

konto bankowe - numer rachunku bankowego przeznaczonego do spłat zobowiązań z  tytułu najmu

Możliwe jest skopiowanie numeru konta bankowego do schowka poprzez kliknięcie na nim (potwierdzeniem wykonania operacji jest chwilowa zmiana koloru czcionki).
Ikona znajdująca się w górnej, lewej części okna - w pasku tytułu - służy do rozwijania menu, za pomocą którego zyskujesz dostęp do poszczególnych ekranów aplikacji tak, jak to zostało pokazane na rys. 5.
rys. 5 - menu
Zamykanie panelu menu odbywa się poprzez wybór z listy pozycji 'zamknij'. Możesz tego dokonać również na inne sposoby - przeciągając palcem (myszką) w obszarze panelu ku lewej krawędzi ekranu, lub stukając palcem (klikając myszką) w niezasłonięte przez panel pole ekranu po prawej stronie. Nawigować pomiędzy ekranami możesz również z pominięciem menu - przeciągając palcem w obszarze ekranu ku jego lewej lub prawej krawędzi.
Strona zatytułowana 'płatności' pokazuje zestawienie wszystkich przyszłych, zdefiniowanych przez wynajmującego w systemie opłat. Opłaty prezentowane są w porządku chronologicznym - od najbliższych w czasie do bardziej odległych. Zestawienie to ma ogólny charakter informacyjny - dostęp do szczegółów płatności uzyskasz za pośrednictwem swego konta w internetowej wersji serwisu.
rys. 6 - ekran płatności
Każdej płatności odpowiada oddzielny wiersz zestawienia, na który składają się pola daty płatności, tytułu płatności oraz kwoty. Ponieważ wszystkie wiersze odnoszą się do zobowiązań najemcy względem wynajmującego prezentowane są jako liczby ujemne. Brak pozycji na liście oznacza niewystępowanie na dany moment żadnych przyszłych płatności. Suma wszystkich zawartych w zestawieniu płatności powinna być równa kwocie przedstawionej na ekranie podsumowania rozliczeń najmu.

Podobnie jak w opisywanym wyżej ekranie podsumowania rozliczeń najmu tak i tu dostępna jest w lewym górnym rogu ikona nawigacji umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy różnymi ekranami. Możesz również w tym celu skorzystać z funkcji obsługi ruchów palca (myszki) przeciągając nim od środka ekranu ku prawej lub lewej krawędzi - w zależności od tego do którego ekranu zamierzasz się przenieść.
Kolejnym ekranem aplikacji jest zestawienie rozliczeń zatytułowane 'rozrachunki'. Lista tych rozliczeń - podobnie jak to miało miejsce w przypadku nadchodzących płatności - zawiera wiersze, z których każdy odnosi się do pojedynczej transakcji - naliczenia zobowiązania lub odnotowania dokonanej przez najemcę płatności.
rys. 7 - ekran rozrachunków
Operacje uporządkowane są chronologicznie, a poszczególne pola wierszy zawierają informacje dotyczące daty naliczenia / wpłaty, kategorii zdarzenia i kwoty, przy czym kwota dodatnia traktowana jest jako zmniejszająca sumę zobowiązań, a ujemna - zwiększająca. Zestawienie obejmuje okres od pierwszego dnia miesiąca przypadającego na 3 pełne miesiące przed dniem bieżącym do chwili obecnej.
Ostatni rysunek przedstawia ekran wylogowania pojawiający się w momencie zakończenia pracy z aplikacją i stanowiący potwierdzenie prawidłowego wykonania operacji. Aby wylogować się należy w menu dostępnym na kążdym ekranie aplikacji wybrać pozycję 'wyloguj'.
rys. 8 - ekran wylogowania
Po krótkiej chwili użykownik przeniesiony zostanie do jednego z wcześniej przedstawionych już ekranów logowania - rys. 2 i 3. Czas oczekiwania na załadowanie ekranu logowania można skrócić poprzez wybór przycisku 'powrót'